આચારસંહિતા ના કારણે હાલ માં અરજી ફોર્મ બંધ કરેલ છે.

    દિવ્યાંગો માટે લોન મેળવવાનું ઓનલાઈન અરજી પત્રક

    અલ્પ સંખ્યક સમુદાય માટે લોન મેળવવાનું ઓનલાઈન અરજી પત્રક