દીવ્યંગો માટે લોન મેળવવાનું ઓનલાઈન અરજી પત્રક

યોજના યોજનાની વિગત જાહેરાત સૂચનો Apply Now
વ્યક્તિગત નાના સ્વરોજગારીના ધંધાઓ (નિગમે નક્કી કરેલ યુનીય કોષ્ટ મુજબ વધુમાં વધુ રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- સુધીનો લોન લેવા માટેનું ઓનલાઇન અરજીફોર્મ) - અરજીના સૂચનો Apply Now
વ્યક્તિગત નાના ઉદ્યોગો (અરજદારના પ્રોજેક્ટ રીપોર્ટ મુજબ વધુમાં વધુ રૂ. ૨૦,૦૦,૦૦૦/- સુધીનો લોન લેવા માટેનું ઓનલાઇન અરજી) - અરજીના સૂચનો
લઘુ ધિરાણ (NGO/SHG/Milch Union એ તેઓના સભ્યોને લોન આપવા માટે નિગમમાંથી લોન મેળવવા માટેનું ઓનલાઇન અરજીફોર્મ) - અરજીના સૂચનો
ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે ધિરાણ (નોકરીની/રોજગારીની વિશેષ તકો ઉભી થતી હોય તેવા અભ્યાસ માટે શૈક્ષણિક લોન લેવા માટેનું ઓનલાઇન અરજીફોર્મ) - અરજીના સૂચનો Apply Now