નવા વર્ષની શુભેચ્છાઓ સાથે
અલ્પસંખ્યક અને દિવ્યાંગ સમુદાયના ઈસમો માટે નિગમમાંથી લોન મેળવવાની ઓનલાઈન અરજીઓ સ્વીકારવાનું ચાલુ કરવામાં આવેલ છે.
(૩૧/૧૦ મધ્યરાત્રી થી)

Please use Google Chrome Browser.
દિવ્યાંગો માટે લોન મેળવવાનું ઓનલાઈન અરજી પત્રક(વિકલાંગ માટે લોન)

અલ્પ સંખ્યક સમુદાય માટે લોન મેળવવાનું ઓનલાઈન અરજી પત્રક(લઘુમતી માટે લોન)