અલ્પ સંખ્યક સમુદાય માટે લોન મેળવવાનું ઓનલાઈન અરજી પત્રક (લઘુમતી માટે લોન)

યોજના યોજનાની વિગત જાહેરાત સૂચનો Apply Now
વ્યક્તિગત નાના સ્વરોજગારીના ધંધાઓ (નિગમે નક્કી કરેલ યુનીય કોષ્ટ મુજબ વધુમાં વધુ રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- સુધીનો લોન લેવા માટેનું ઓનલાઇન અરજીફોર્મ) - અરજીના સૂચનો Apply Now
વ્યક્તિગત નાના ઉદ્યોગો (અરજદારના પ્રોજેક્ટ રીપોર્ટ મુજબ વધુમાં વધુ રૂ. ૨૦,૦૦,૦૦૦/- સુધીનો લોન લેવા માટેનું ઓનલાઇન અરજી) - અરજીના સૂચનો
લઘુ ધિરાણ (NGO/SHG/Milch Union એ તેઓના સભ્યોને લોન આપવા માટે નિગમમાંથી લોન મેળવવા માટેનું ઓનલાઇન અરજીફોર્મ) - અરજીના સૂચનો  
ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે ધિરાણ (નોકરીની/રોજગારીની વિશેષ તકો ઉભી થતી હોય તેવા અભ્યાસ માટે શૈક્ષણિક લોન લેવા માટેનું ઓનલાઇન અરજીફોર્મ) - અરજીના સૂચનો Apply Now